Ny undersøgelse fra VIVE om PPR-medarbejderes oplevelse af udviklingen af børn og unges psykiske mistrivsel

socialulighed_lille.png

Psykiatrifonden ønsker en kortlægning af den kommunale indsats over for børn og unge i psykisk mistrivsel. Denne spørgeskemaundersøgelse blandt kommunale PPR-ledere kortlægger, hvorvidt PPR-lederne oplever de kommunale tilbud som tilstrækkelige i forhold til at håndtere de udfordringer, som børn og unge i mistrivsel har, samt hvilken rolle PPR spiller i kommunerne.

Undersøgelsen skal besvare et af to spørgsmål:

1) I hvilken grad oplever PPR-lederne, at de kommunale tilbud matcher de udfordrin-ger, som findes blandt b rn og unge i mistrivsel?

Her vurderer otte ud af ti af de adspurgte ledere, at udviklingen i antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel har været stigende eller markant stigende i deres kommune set hen over de seneste fem år:

I undersøgelsen bliver der også spurgt til PPRs rolle i kommunen.

Hovedkonklusionerne i rapporten er:

  • Hovedparten af PPR-lederne i undersøgelsen oplever, at der er sket en stigning i antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel i deres kommune inden for de sidste fem år.
  • De vurderer kun i nogen grad, at kommunen lykkes med at hj lpe alle b rn og unge i psykisk mistrivsel, som har behov, og kommunens tilbud opleves kun i nogen grad at matche de problematikker, som b rn og unge i mistrivsel har.
  • De kommunale tilbud er if lge PPR-lederne udfordret af, at kommunens tilbudsvifte til børn og unge i psykisk mistrivsel er for begrænset, at ventetiden er for lang, og at de mangler ressourcer. Omvendt oplever PPR-lederne i vid udstrækning, at de kommunal tilbud er evidensbaserede, mens lidt over halvdelen er enige i, at PPR ikke indsamler dokumentation for effekten af kommunens tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.
  • Der er en relativt stor forskel i de udfordringer, som PPR-lederne oplever med henholdsvis at rekruttere og fastholde psykologer til PPR. De PPR-ledere, der vurderer, at de har vanskeligt ved at rekruttere fagligt kompetente PPR-psykologer, oplever også at have vanskeligt ved at fastholde PPR-psykologer. Det tyder på, at nogen kommuner oplever udfordringer med både med rekruttering og fastholdelse af psykologer til PPR, mens andre kommuner ikke oplever udfordringer.
  • Ifølge PPR-lederne har PPR i højere grad en rådgivende end en udredende rolle i kom-munerne, og de oplever sjældent at have en behandlende rolle. Hovedparten af PPR-lederne er enige om, at det ville hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel, hvis PPR havde en mere aktiv rolle i behandlingen. PPR-lederne vurderer, at de har et bedre samarbejde med grundskolerne og tværgående i kommunen i forhold til børn og unge i psykisk mistrivsel, end de har med ungdomsuddannelser samt børne- og ungdomspsykiatrien.

Læs hele rapporten hér ...