Tre eksempler på kompetenceforløb med Styrkeakademiet

Kompetence Small

Styrkeakademiet har erfaring fra en lang række forskelligartede projekter, som du måske kan få inspiration af, så vi nævner i tilfældig rækkefølge tre forskellige kompetenceudviklingsforløb fra det seneste år:

Usserød Skole

Usserød Skole og Styrkeakademiet har sammen fået midler fra Hørsholms Sundhedspulje til at udvikle skolens indskoling. Usserød Skole laver i forvejen mange aktiviteter, der skal understøtte en god skolestart, men i samarbejde med Styrkeakademiet udviklede vi et kompetence- og materialeforløb, som kunne strukturere indsatsen yderligere.

En ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse stiller skarpt på forekomsten af mentale helbredsproblemer og psykiske sygdomme blandt 0.-9. årige og dokumenterer, at 16 % af 0-9-årige børn har betydelige mentale helbredsproblemer, og 8 % diagnosticeres med en psykisk sygdom (Vidensråd for Forebyggelse, 2021). I VIVE-rapporten ”Trivselsudfordringer ved skolestart” fra august 2019 blev det beskrevet, at trivselsudfordringer i skolestarten kan betyde, at de som unge voksne klarer sig dårligere i forhold til uddannelse og beskæftigelse end andre (VIVE, 2019) og samme måned udkom Egmonts rapport ”Når store bliver små”, der beskrev, at hver sjette barn i undersøgelsen havde to eller flere trivselsudfordringer i deres skolestart.

Disse statistikker understreger skolens prioritering, og vores fælles projekt løber af stablen i august 2022 med tre kompetenceudviklingsdage og en materialepakke. I Børnehaveklasse og 1. klasse arbejder eleverne med Zippys Venner, et socialt emotionelt læringsprogram, som dokumenteret letter overgangen fra dagtilbud til skole, og i 2., 3. og 4. klasse med Min Styrkebog, Styrkespillet og Styrkekasserne for at understøtte det ressourcebaserede perspektiv og udvikle tolerance blandt eleverne.

Magleblik Skole

Magleblik Skole i Halsnæs kommune har sat livsduelighed på skemaet i alle klassetrin på skolen.

Det startede med, at skoleleder Wenche Fogsgaard deltog i Louise Tidmands Ph.D.-forsvar på Aarhus Universitet i februar 2020. Skolelederen arbejder på Magleblik Skole i Halsnæs med over 500 børn og omkring 100 ansatte. Skolens resultater er mangeartede; høj undervisningseffekt, men mange elever, der ikke
afslutter afgangseksamen, skolevægring hos nogle elever og jævnligt voldsepisoder fra frustrerede elever.

Wenche ønsker at etablere et systemisk pædagogisk grundlag med et ressourcebaseret perspektiv.

Efter Ph.D.-forsvaret faldt valget på livsduelighed. I samarbejde med Styrkeakademiet udvikler skolen et fag, livsduelighed, til alle klassetrin på skolen, der sætter elevernes styrker i fokus og tager udgangspunkt i dét, der virker.

Efter en omfattende kompetenceudvikling og levering af en komplet materialepakke til alle klassetrin tiltrådte Louise fra Styrkeakademiet som formand for fagudvalget og støtter det dygtige lærerteam i udviklingen af faget på alle klassetrin.

Projektet er virkeliggørelse af en helskoletilgang med positiv ud&dannelse, som er et tiltagende skolekoncept, der vægter mental sundhed lige så højt som akademiske færdigheder. Konceptet er udbredt i Australien, England og USA. Særligt i Australien har man arbejdet med konceptet i de seneste 10 år og har således genereret forskning og dokumentation for effekten af dette koncept.
Styrkeakademiets Louise Tidmand tilbragte ifbm. sin Ph.D. fire måneder i Australien og besøgte nogle af de førende skoler indenfor dette nye skolekoncept, og det er den viden og tilgang, hun har anvendt i projektet med Magleblik Skole.

Læs mere om projektet på Magleblik Skole i fagbladet Folkeskolen.dk.

Vamdrup Skole
Projekt ”Dialogisk Praksis” – i samarbejde med UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole

Kolding kommune vil gerne finde metoder til at inkludere et stadigt stigende antal elever med særlige forudsætninger for læring i undervisningen. Styrkeakademiet søgte sammen med UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole og Vamdrup Skole om midler til at gennemføre et organisatorisk kapacitetsløft ved at udføre en kæde af prøvehandlinger med udvalgte klasser og tilknyttede lærere på klassetrin 3, 5 og 7, hvorefter erfaringerne spredes gennem co-teaching og didaktiske workshops på tværs af teams.

Lærerne arbejder i prøvehandlingen målrettet med udvikling af egne færdigheder og erfaringsudveksling gennem praktiseret co-teaching med udvalgte eksterne didaktiske eksperter, så de opnår indsigt i og afprøvet evidensbaserede metoder og tilgange, der styrker skolen til at støtte elever med mere omfattende personlige, sociale, faglige og emotionelle problemstillinger.
Lærerne på Vamdrup skole skal i 2022 arbejde videre med de gode erfaringer fra co-teaching-ekspertisen i indskolingen, så de løfter skolens evne til at levere undervisnings- og læringsformer, der gør lærerne i stand til at omfavne elever med komplekse og uforløste lærings- og støttebehov gennem målrettet arbejde med elevernes selv-regulering, relationer, trivsel, personlig udvikling og læringsudbytte.

I august ’21 fik skolen materialer til arbejdet med styrkerne på de tre involverede årgange og der blev gennemført en kursusdag og opfølgende koordinering af værkstedsdage.

I august og i oktober ’21 blev der gennemført værkstedsdage, hvor Styrkeakademiet støttede det pædagogiske personale i at afvikle en række værksteder. På værkstederne stiftede eleverne kendskab til VIA-styrkerne og lærte deres egne topstyrker at kende.

Planen er at rulle aktiviteter og materialer ud til øvrige årgange på skolen.