VIVE: Velfærd og trivsel blandt børn og unge

VIVE Small

Rapporten er en fortsættelse af "Børn og Unge"-undersøgelsen i 2010, 2014 og 2018 og dykker denne gang ned i fire områder, der handler om virkninger af covid-19, alvorlige belastninger i opvæksten, skilsmissebørns samværsordninger samt om forebyggende foranstaltninger til børn.

Covid-19

I rapporten afdækkes det, at pandemien og nedlukningen særligt ramte elever, der i forvejen var fagligt udfordrede i skolen eller kom fra ressourcesvage hjem, og at elever, der i forvejen havde trivsels- og adfærdsvanskeligheder oplevede den sociale isolation stærkere end andre.

Samværsformer

Der sker en markant ændring i børn og unges samværsformer i disse år. Samværet foregår i højere og højere grad virtuelt, men udviklingen er forskellig for drenge og piger; drengene oplever et mere drastisk fald i samværet end piger. Selvom pigerne er begyndt at være mere fysisk sammen efter nedlukningen, så fastholder drengene de virtuelle mødesteder, formentligt forstærket af spiluniverset, hvor de virtuelle interaktioner tilfredsstiller drengenes behov for socialt samvær.

Rygning og alkohol

Der er en glædelig nedgang i antallet af børn og unge, der ryger dagligt, men stadig med en social slagside og større repræsentation blandt unge fra familier, hvor et eller flere familiemedlemmer ryger. Efter et faldt i alkoholindtag blandt danske unge, ses nu en stigning i antallet af 15-årige, der drikker sig fulde.

Generelt noteres, at drenge i højere grad end piger har en usund livsstil eller udadreagerende adfærd.

Skole

97 % af de 7-19-årige børn kan enten godt lide skolen eller synes, den er nogenlunde. Men jo ældre eleverne bliver, des mere falder tilfredsheden og trivslen. Men der er registreret det største fald blandt de 7-årige, der er gået fra 82 %, der virkelig godt kan lide skolen i 209 til 63 % i 2021.

De unge klarer sig dog godt i skolen; blot 30 % af de 15-årige har et gennemsnit under 7. Og den faglige trivsel og troen på egne evner er også stor; 20 % vurderer, at de klarer sig "virkelig godt" og 53 % vurderer, at de klarer sig "godt", det er en marginal nedgang fra de 11-årige.

Men kønsforskellen på de gode karakterer er markant; 26 % af de 15-årige piger har standpunktskarakter 10 eller derover mod kun 17 % af drengene.

Det er særligt i de ældre årgange, at mistrivslen optræder og fortrinsvis blandt pigerne. Det er forekomster af ensomhed, lav livstilfredshed, dårligt selvvurderet helbred eller psykiske lidelser, mens at de yngre (7 og 11 år)  årganges mistrivsel ser ud til at stagnere ifht. tidligere undersøgelser.

Læs fagbladet Folkeskolens artikel om undersøgelsen hér eller download VIVEs rapport hér ...